Klachtenregeling

Klachtreglement Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam

Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de pedagogisch medewerkster. Komt u er samen toch niet uit, breng de leidinggevende, de oudercommissie en het bestuur van de stichting op de hoogte.

Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Dit formulier kunt u vragen aan de leidinggevende,

tevens krijgt u dit reglement overhandigd.

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag.

www.klachtenloket-kinderopvang.nl

In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier (link naar download)1 en ligt ter inzage op de peuteropvang locatie

Definities

Organisatie:Stichting Peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam
Medewerker:De medewerker, werkzaam bij stichting peuterspeelzalen Hardinxveld-Giessendam
Klachtenfunctionaris:De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van het bestuur, hier verder genoemd klachtenfunctionaris.
Locatiemanager:Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst
Ouder:Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn – of haar kinderen.
Klager:De ouder die een klacht indient
Klacht:Schriftelijke uiting van ongenoegen.